• Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών με δυνατότητα επιλογής μαθημάτων εξειδικευμένων στο χώρο της υγείας ανάλογα με τις ανάγκες.

  • Δια ζώσης διδασκαλία για καλύτερη αφομοίωση γνώσεων και απόκτηση δεξιοτήτων.

  • Διδακτικό προσωπικό με εξειδίκευση/εμπειρία στον τομέα της υγείας.

  • Αξιοποίηση εμπειρίας ανώτατων στελεχών – επαγγελματιών οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας.

  • Διδασκαλία με ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων (case studies).

  • Διάρκεια σπουδών τριών εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

  • Ωράριο παρακολούθησης μαθημάτων βολικό για εργαζόμενους.

  • Ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών.

 

 Αντικείμενο-Σκοπός  / Επαγγελματικές δεξιότητες:

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης με εξειδίκευση στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας σε Νέους Πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και σε Στελέχη Επιχειρήσεων που απασχολούνται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς Οργανισμούς σε όλα τα επίπεδα φροντίδας υγείας (Υπουργείο Υγείας, Υγειονομικές Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Πρωτοβάθμιες Μονάδες, Ιδιωτικές Κλινικές, Φαρμακευτικές Εταιρίες, Ασφαλιστικές Εταιρίες, ΕΚΑΒ κ.α.). Σκοπός είναι η ειδίκευση νέων πτυχιούχων, διοικητικών στελεχών αλλά και υγειονομικού προσωπικού που έχει ή επιδιώκει να αναλάβει διευθυντικά καθήκοντα ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσει θεωρητικές γνώσεις και διοικητικές δεξιότητες, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στο δημόσιο τομέα αλλά και στην αυξημένη ικανοποίηση χρηστών και την κερδοφορία στον αντίστοιχο ιδιωτικό. Το πρόγραμμα εστιάζει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης στον τομέα της υγείας και σε επιπρόσθετες γνώσεις οικονομικών και πολιτικής της υγείας. Έτσι θα καταστούν σαφείς οι ιδιαιτερότητες του κλάδου υγείας και οι επαγγελματίες στον χώρο αυτό θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τις πιέσεις του ανταγωνισμού, των περιορισμένων χρηματοοικονομικών πόρων και των αυξημένων αναγκών των ασθενών και να προάγουν την κοινωνική ευημερία μέσω της βελτίωσης του συστήματος παροχής φροντίδας υγείας.

 

Συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΠΜΣ:

- Εξειδίκευση στα ζητήματα της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες των αναγκών διοίκησης του κλάδου υγείας.

- Μικρή διάρκεια σπουδών (η παρακολούθηση των μαθημάτων περιορίζεται χρονικά σε 2  μόνο εξάμηνα).