Αίτηση για Νέους Πτυχιούχους
 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 2. Όνομα
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 3. Επώνυμο
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 4. Πατρώνυμο
  Invalid Input
 5. Μητρώνυμο
  Invalid Input
 6. Στοιχεία ταυτότητας
 7. Αριθμός
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 8. Ημερομηνία Έκδοσης
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 9. Εκδούσα Αρχή
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 10. Ημερομηνία Γέννησης
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 11. Τόπος Γέννησης
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 12. Το Γένος Μητρός
  Invalid Input
 13. Δημότης
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 14. Του Νομού
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 15. Υπηκοότητα
  Invalid Input
 16. Οικογενειακή Κατάσταση
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 17. Διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη
 18. Οδός, Αριθμός
  Invalid Input
 19. Πόλη
  Invalid Input
 20. Τ.Κ.
  Invalid Input
 21. Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας (πόλη ή χωριό)
 22. Οδός, Αριθμός
  Invalid Input
 23. Πόλη
  Invalid Input
 24. Τ.Κ.
  Invalid Input
 25. Επιλέξτε Διεύθυνση Αληλογραφίας
 26. Διεύθυνση Αλληλογραφίας
  Invalid Input
 27. Τηλέφωνο
  Invalid Input
 28. Τηλέφωνο Εργασίας
  Invalid Input
 29. Μπορούμε να σας τηλεφωνήσουμε στην εργασία σας;
  Invalid Input
 30.  
 1. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
  Σημειώστε σε χρονολογική σειρά τα Πανεπιστήμια και τα άλλα Ιδρύματα στα οποία φοιτήσατε. Θα πρέπει να υποβάλετε το αντίγραφο των τίτλων σπουδών και της αναλυτικής βαθμολογίας.
 2. 1ος Τίτλος Σπουδών
 3. Πανεπιστήμιο/Άλλο Ίδρυμα
  Invalid Input
 4. Τμήμα - Πόλη
  Invalid Input
 5. Τίτλος Σπουδών
  Invalid Input
 6. Βαθμός ή Κατηγορία
  Invalid Input
 7. Διάρκεια Σπουδών
  Invalid Input
 8. Ημερομηνία Ορκωμοσίας
  Invalid Input
 9. 2ος Τίτλος Σπουδών
  Invalid Input
 10. 2ος Τίτλος Σπουδών
 11. Πανεπιστήμιο/Άλλο Ίδρυμα
  Invalid Input
 12. Τμήμα - Πόλη
  Invalid Input
 13. Τίτλος Σπουδών
  Invalid Input
 14. Βαθμός ή Κατηγορία
  Invalid Input
 15. Διάρκεια Σπουδών
  Invalid Input
 16. Ημερομηνία Ορκωμοσίας
  Invalid Input
 17. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
  Σημειώστε παρακάτω το επίπεδο της ικανότητά σας να διαβάζετε, να γράφετε και να μιλάτε την/τις ξένη/ες γλώσσα/ες που γνωρίζετε:
 18. 1η Ξένη γλώσσα
 19. Γλώσσα
  Invalid Input
 20. Τίτλος Πτυχίου
  Invalid Input
 21. Επίπεδο(C2, C1, B2)
  Invalid Input
 22. 2η Ξένη γλώσσα
  Invalid Input
 23. 2η Ξένη γλώσσα
 24. Γλώσσα
  Invalid Input
 25. Τίτλος Πτυχίου
  Invalid Input
 26. Επίπεδο(C2, C1, B2)
  Invalid Input
 27. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ GMAT
  Τα επίσημα αποτελέσματα του GMAT θα πρέπει να αποσταλούν απευθείας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Ιinstitution code RNW-9R-54)
 28. Ημερομηνία εξετάσεων
  Invalid Input
 29. Βαθμολογία
  Invalid Input
 30. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
  Σημειώστε αναγνωρίσεις ή διακρίσεις για επιστημονικά επιτεύγματα (όπως βραβεία, υποτροφίες), άρθρα ή βιβλία που συγγράψατε και εκδώσατε, ερευνητικές εργασίες ή οποιαδήποτε άλλη επιστημονική εργασία έχετε δημοσιεύσει.
 31. Invalid Input
 32. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  Συμπληρώστε για κάθε μία: Δραστηριότητα, Θέση, Υπευθυνότητες, Διάρκεια
 33. Invalid Input
 34. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
 35. Ημερομηνίες (από - μέχρι)
  Invalid Input
 36. Εργοδότης/Διεύθυνση
  Invalid Input
 37. Περιγραφή
  Invalid Input
 38. 2η Απάντηση
  Invalid Input
 39. Ημερομηνίες (από - μέχρι)
  Invalid Input
 40. Εργοδότης/Διεύθυνση
  Invalid Input
 41. Περιγραφή
  Invalid Input
 42. ΕΚΘΕΣΗ
  Αναλύστε τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά σας και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεστε για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες.
 43. Invalid Input
 44. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
  (Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι σφραγισμένες και υπογεγραμμένες και σε κλειστό φάκελο. Μπορούν να συνοδεύουν την αίτηση ή να αποστέλλονται χωριστά στη Γραμματεία του ΠΜΣ στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών).
 45. 1η Σύσταση
 46. Ονοματεπώνυμο
  Invalid Input
 47. Διεύθυνση
  Invalid Input
 48. Επάγγελμα/Θέση
  Invalid Input
 49. Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται σ' αυτή την αίτηση είναι ακριβείς και αληθείς.
  Invalid Input